Проект "Интегриран воден проект на агломерация Смолян"

Проект „Интегриран воден проект на агломерация Смолян“ е разработен на база прединвестиционно проучване с оглед преодоляване на проблемите, свързани със съществуващата инфраструктура за питейни и отпадъчни води на територията на гр. Смолян и осигуряване на екологосъобразно пречистване и заустване на битовите отпадъчни води.

Основните дейности, предвидени рамките на проекта са следните:

 • Реконструкция на водопроводна мрежа с изтекъл експлоатационен срок;
 • Реконструкция на канализационна мрежа с изтекъл експлоатационен срок;
 • Реконструкция по безизкопен способ на главен градски колектор;
 • Изграждане на нова водопроводна мрежа и зониране на мрежата;
 • Изграждане на нова канализационна мрежа;
 • Реконструкция на ПСПВ „Хубча” и ПСПВ „Превала”;
 • Изграждане на третично пречистване за отстраняване на фосфор на ПСОВ.

В резултат от изпълнение на проекта ще бъде увеличен събраният и третиран товар на замърсяване преди заустването на отпадъчните води във водни обекти, ще бъдат намалени загубите на вода във водопреносната мрежа и ще бъде подобрено водоснабдяването на населението на гр. Смолян. По този начин ще се допринесе за постигане на специфична цел 1 „Опазване и подобряване състоянието на водните ресурси” на приоритетна ос 1 „Води” на ОПОС 2014 – 2020 г.


ИНДИКАТОРИ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ПОСТИГНАТИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА

 • Товар на замърсяване, който се събира и третира в пълно съответствие с приложимото законодателство – 29 801 е.ж.;
 • Изградени/рехабилитирани ПСОВ – 1 бр.;
 • Допълнителен брой жители с достъп до подобрено водоснабдяване – 26 071 бр.;
 • Допълнителен брой жители с достъп до подобрено пречистване на отпадъчните води – 29 801 е.ж.
 • Намаляване на физическите загуби на вода – от 69% към настоящия момент до 47% след изпълнение на проекта.

ПОЛЗИ ОТ РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ПРОЕКТА

ОТ СОЦИАЛНА ГЛЕДНА ТОЧКА: подобряване на качеството на ВиК услугите  на територията на град Смолян; създаване на нови работни места по време и след изпълнението на проекта; значително подобряване на работните условия на експлоатационния персонал.

ОТ ИКОНОМИЧЕСКА ГЛЕДНА ТОЧКА: подобрена ефективност на ВиК системата посредством намаляване на разходите за експлоатация и поддръжка, принос към постигане на устойчиво развитие на региона чрез създаване на предпоставки за икономически и социален подем, в т.ч. развитие на туризма.

ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКИ:
 Реализирането на проекта ще допринесе за увеличване на събраният и третираният товар на замърсяване преди заустването на отпадъчните води във водни обекти, ще бъдат намалени загубите на вода във водопреносната мрежа и ще бъде подобрено водоснабдяването на населението на гр. Смолян, което е в съответствие с постигането на специфична цел 1 „Опазване и подобряване състоянието на водните ресурси“ на приоритетна ос 1 „Води“ на ОПОС 2014-2020 г. ”

Проект № BG16M1OP002-1.014-0001 „Интегриран воден проект на агломерация Смолян“

Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-1.014-0001-C01, подписан между “ВиК” ЕООД, гр. Смолян и Министерство на околната среда и водите на 13.02.2019 г.

Проектът се финансира по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съ-финансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

Процедура чрез директно предоставяне № BG16M1OP002-1.014

„Регионален инвестиционен ВиК проект за обособената територия на “ВиК” ЕООД Смолян“ на конкретен бенефициент “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр. Смолян.


Обща стойност на проекта

91 315 975,97 лв. с ДДС, от които:

 • Финансиране от ОПОС 2014 – 2020 (БФП): 68 236 106,39 лв.
 • Кохезионен фонд: 58 000 690,39 лв.
 • Национално съфинансиране: 10 235 416,00 лв.
 • Съфинансиране от “ВиК” ЕООД, гр. Смолян: 8 253 195,69 лв.
 • Недопустими разходи, вкл. възстановим от НАП ДДС: 14 826 673,89 лв.

Начало на проекта: 28.02.2019 г.

Край на проекта: 28.07.2023 г.

Срок за изпълнение: 53 месеца