Дейност 8:

„Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително – монтажни работи на обект: „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян“ съгласно договорните условия на ФИДИК – червена книга“:

На 18.05.2020 г. е сключен Договор № РД-ОПОС-16 с "ВиК Инфраструктурно проектиране" на обща стойност: 198 000,00 лв. без ДДС.