Дейност 7:

„Оценка за съответствие на инвестиционните проекти, осъществяване на строителен надзор и упражняване функциите на инженер по ФИДИК за обектите включени в проект: „Интегриран воден проект на агломерация Смолян“

Дейността е разделена на следните поддейности:

Поддейност 1: Оценка за съответствие на инвестиционния проект и осъществяване на строителен надзор и упражняване функциите на инженер по ФИДИК за обект: „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян“ съгласно договорните условия на ФИДИК – червена книга“:

Изпълнител е Обединение „Геотех Смолян“, с членове на обединението: „Геоексперт България„ ЕООД ; „Строй тех надзор“ ЕООД; „Електра Консулт“ ЕООД.

Сключен договор на 28.10.2019 год., стойност на договора - 896 900.00 без ДДС

Поддейност 2: „Оценка за съответствие на инвестиционния проект, осъществяване на строителен надзор и упражняване функциите на инженер по ФИДИК – жълта книга за обект: „Реконструкция и доизграждане на вътрешната ВиК мрежа на гр. Смолян”:

Изпълнител е ДЗЗД „Интернорм“ с членове в обединението:  „Стройнорм“ ЕООД  и „Интерпро консулт“ ЕООД. Сключен е договор на стойност:  984 300,00 лв.

Поддейност 3: „Оценка за съответствие на инвестиционния проект, осъществяване на строителен надзор и упражняване функциите на инженер по ФИДИК – жълта книга за обект: „Реконструкция на главен градски събирателен колектор” :

Изпълнител е ДЗЗД „Смолян Консулт “ с членове в обединението: „Строл 1000“ АД; „ Експерт дисиджънс“  и „Ню дайрекшънс“. Сключен е договор на стойност:  453 000,00 лв.

Поддейност 4: „Оценка за съответствие на инвестиционния проект, осъществяване на строителен надзор и упражняване функциите на инженер по ФИДИК – жълта книга за обект: „Доизграждане на третичното пречистване (отстраняване на фосфор) към ПСОВ Смолян”:

Изпълнител е ДЗЗД „Интернорм“. Сключен е договор на стойност:  23 800,00 лв.

 Поддейност 5: „Оценка за съответствие на инвестиционния проект, осъществяване на строителен надзор и упражняване функциите на инженер по ФИДИК – жълта книга за обект: „Модернизация на ПСПВ „Хубча“ и ПСПВ „Превала”, чрез подмяна на спирателни кранове с електро задвижка към бързи филтри и управлението им”:

 Изпълнител е ДЗЗД „Интернорм“. Сключен е договор на стойност:  29 000,00 лв.