Дейност 6:

Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Модернизация на ПСПВ „Хубча“ и ПСПВ „Превала”, чрез подмяна на спирателни кранове с електро задвижка към бързи филтри и управлението им“ съгласно договорните условия на ФИДИК – жълта книга“

В рамките на дейността е предвидено да бъдат извършени дейности по демонтаж на съществуващите кранове и монтаж на нови спирателни кранове с ел. задвижки.

Управлението и сигнализацията на ел. задвижките ще става от съществуващите пултове за управление намиращи се на кота ±0.00 на двете ПСПВ, които ще се преоборудват с нова пуско-защитна и сигнализираща апаратура.

Изпълнител на дейността е ДЗЗД ДЗЗД „Еко бизнес“ с членове на обединението:

  • „Еко традекс груп“АД
  • „ Бизнес Адванс тийм“ ЕООД

Сключен е договор на стойност 588 500,00 лева без ДДС.

Срок за изпълнение: 718 дни за проектиране и СМР + 365 дни за съобщаване на дефекти.