Дейност 2:

Изпълнение на строително – монтажни работи на обект: „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян“ съгласно договорните условия на ФИДИК – червена книга“

Обхватът на дейността включва следните инвестиционни намерения:

По част “Водоснабдяване”:

 • Изграждане на нова водопроводна мрежа – 2 692 м.;
 • Реконструкция съществуващата водопроводна мрежа – 5 431 м.;
 • Изграждане на зони на напор (регулатори за налягане) – 24 бр.;

По част “Канализация”:

 • Изграждане на нова канализация – 8 452 м.;
 • Реконструкция на съществуваща канализационна мрежа по открит способ – 9 070 м.;
 • Реконструкция на канализационни колектори по безизкопен способ – 374 м.;
 • Изграждане на нови дъждопреливници – 4 бр.;
 • Реконструкция на съществуващи дъждопреливници – 2 бр.;
 • Пресичания на реки – 4 бр.

За изпълнение на дейността  е сключен Договор № РД-ОПОС-5/13.01.2020 г. на стойност: 22 500 741,62 лв. без ДДС с включени провизорни суми.

Изпълнител е ДЗЗД "Пашмакли“  с водещи членове в обединението:

 • „Автомагистрали Хемус“ АД
 • „Автомагистрали - Черно море“  АД
 • „Променергомонтаж“ АД

Срокът за изпълнение на договора е 720 календарни дни за изпълнение на строително – монтажни работи (считано от датата на откриване на строителна площадка до издаване на Сертификат за приемане от Инженера) и период за съобщаване на дефекти – 365 дни.

За обекта има изготвен работен проект.

На 24.09.2020 г. е издадено Разрешение за строеж, което е на основание чл.60, ал. 1 от АПК е с предварително изпълнение.

 На 01.10.2020 г. е подписан Протокол 2/2а за откриване на строителна площадка.