Дейност 13:

В изпълнение на дейността ще бъдат подготвени тръжни документации, съобразени със утвърдени и стандартизирани документации от АОП и УО, както следва:

  1. Документация за избор на изпълнител (открита процедура) с предмет: Изпълнение на строително – монтажни работи на обект: „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян“ съгласно договорните условия на ФИДИК – червена книга“;
  2. Документация за избор на изпълнител (открита процедура) с предмет: „Инженеринг,съгласно договорните условия на ФИДИК – жълта книга“ на обекти по проект: „Интегриран воден проект за агломерация Смолян” по 2 ОП: ОП № 1: „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешната ВиК мрежа на гр. Смолян” съгласно договорните условия на ФИДИК – жълта книга”, ОП № 2: „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Реконструкция на главен градски събирателен колектор” съгласно договорните условия на ФИДИК – жълта книга”;
  3. Документация за избор на изпълнител (открита процедура) с предмет: „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Доизграждане на третичното пречистване (отстраняване на фосфор) към ПСОВ Смолян”, съгласно договорните условия на ФИДИК – жълта книга“;
  4. Документация за избор на изпълнител (открита процедура) с предмет: „Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Модернизация на ПСПВ „Хубча“ и ПСПВ „Превала”, чрез подмяна на спирателни кранове с електро задвижка към бързи филтри и управлението им“ съгласно договорните условия на ФИДИК – жълта книга“;
  5. Документация за избор на изпълнител (открита процедура) с предмет: ”Оценка за съответствие на инвестиционния проект и осъществяване на строителен надзор и упражняване функциите на инженер по ФИДИК за обект: „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян“ съгласно договорните условия на ФИДИК – червена книга”;
  6. Документация за избор на изпълнител (открита процедура) с предмет: ”Оценка за съответствие на инвестиционния проект, осъществяване на строителен надзор и упражняване функциите на инженер по ФИДИК – жълта книга за обекти по проект: „Интегриран воден проект на агломерация Смолян“ по четири обособени позиции”;
  7. Документация за избор на изпълнител (открита процедура) с предмет ”Внедряване на ГИС система и прилежащи софтуери”;
  8. Документация за процедура по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП (събиране на оферти) за избор на изпълнител за доставка на оборудване и канцеларски материали по проекта;
  9. Проекто-договор за закупуване на обзавеждане по проекта;
  10. Документация за избор на изпълнител за осигуряване на мерките по информация и комуникация на проекта за обществена поръчка по реда на ЗОП (публично състезание). Изпълнителят ще бъде ангажиран до сключване на договори по гореописаните процедури. Освен разработени тръжни документации, включително технически спецификации и други прилежащи документи, ще бъде оказвано съдействие на възложителя на всеки един етап от подготовката, обявяването и провеждането на обществените поръчки, до сключването на договори с изпълнители по проекта.