Дейност 14:

В рамките на дейността е предвидено заплащане на такси за съгласуване на идейните и работни проекти и такси за въвеждане в експлоатация на следните обекти:

  • „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян“;
  • „Реконструкция и доизграждане на вътрешната ВиК мрежа на гр. Смолян “
  • „Реконструкция на главен градски събирателен колектор “
  • „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Доизграждане на третичното пречистване (отстраняване на фосфор) към ПСОВ Смолян”
  • „Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Модернизация на ПСПВ „Хубча“ и ПСПВ „Превала” Таксите за съгласуване на работен проект на обект „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян“ и за съгласуване на идейните проекти на останалите обекти ще бъдат заплатени от възложителя.

Таксите за съгласуване на работните проекти, които ще бъдат изработени в рамките на договорите за инженеринг ще бъдат вменени в задълженията на изпълнителя. Таксите за въвеждане на обектите в експлоатация ще бъдат заплатени от възложителя.