Дейност 4:

“Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Реконструкция на главен градски събирателен колектор” съгласно договорните условия на ФИДИК – жълта книга”

В рамките на дейността са предвидени следните инвестиционни намерения:

  • Реконструкция по безизкопен способ на главен градски събирателен колектор – 7 741,95 м;
  • Реконструкция на съществуваща канализационна мрежа по открит и закрит способ – 133 м.;

 Реконструкция на един съществуващ дъждопреливник.

За изпълнение на дейността  е сключен Договор № РД-ОПОС-14/20.01.2020 г. с "ИСА 2000" ЕООД  на стойност: 15 030 000,00 лв. без ДДС с включени провизорни суми. 

За обекта има изготвен идеен проект, който след негово съгласуване и одобрение, ще бъде предаден на изпълнителя за изготвяне на работен проект.

В рамките на договора е са включени дейности по проектиране, строително – монтажни дейности и осъществяване на авторски надзор.

Срокът за изпълнение е 663 календарни дни за проектиране и СМР (считано от датата на започване до издаване на Сертификат за приемане от Инженера) и период за съобщаване на дефекти – 365 дни.