Дейност 9:

„Внедряване на ГИС система и прилежащи софтуери за управление на водоснабдителна и канализационна техническа инфраструктура, стопанисвана и управлявана от „ВиК“ ЕООД гр. Смолян“:

На 28.10.2019 г. е сключен Договор № РД-ОПОС-2 с ДЗЗД "Стейдж - Кейт" с членове в обединението:

  •  „Стейдж Ей Ай“ ЕООД
  • „Кейт“ ЕООД

Договорът е на обща стойност: 896 900,00 лв. без ДДС.