Дейност 3:

„Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешната ВиК мрежа на гр. Смолян” съгласно договорните условия на ФИДИК – жълта книга”

Обхватът на дейността включва следните инвестиционни намерения:

 по част “Водоснабдяване”:

 • Изграждане на нова водопроводна мрежа – 7 508 м.;
 • Реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа – 6 453 м.;
 • Поставяне на регулатори за налягане – 27бр.;
 • Гранични спирателни кранове – 21 бр.;
 • Измервателни устройства – 24 бр.

По част “Канализация”:

 • Изграждане на нова канализационна мрежа – 8 839 м.;
 • Реконструкция на съществуваща канализационна мрежа по открит способ – 9 821 м.;
 • Реконструкция на канализационни колектори по безизкопен способ – 1 073 м.;
 • Изграждане на нови дъждопреливници – 15 бр.;
 • Брегоукрепване (реконструкция на съществуваща подпорна сгена) с височина– 6 м. и дължина 30 м.
   

За изпълнение на дейността  е сключен Договор № РД-ОПОС-6/27.01.2020 г. на стойност: 31 289 400,00 лв. без ДДС с включени провизорни суми.

Изпълнител е ДЗЗД “Смоляни Конструкт" с членове на обединението:

 • „Райкомерс конструкшънс“ ЕАД
 •  „Ар си Дизайн“ ЕООД

За обекта има изготвен идеен проект, който към момента се съгласува с всички контролни органи, експлоатационни дружества и институции.

След предаването на  одобрен идеен проект на изпълнителя по договора,следва да бъдат изпълнени следните дейности:

Изготвяне на работен проект за обекта, включително съгласуване с всички контролни органи, експлоатационни дружества и институции;

 • получаване на всички необходими становища и разрешения, вкл. получаване на разрешение за строеж;
 • изпълнение на строително – монтажни работи;
 • осъществяване на авторски надзор по ЗУТ, технически решения, доработки и изменения на проекта, технологичен контрол и съдействие при въвеждане на обекта в експлоатация;
 • Изготвяне на екзекутивна документация и кадастрално заснемане на целия строеж;
 • Предаване на Обекта и приемането му от Възложителя, с акт Образец 15;
 • Въвеждане на обекта в експлоатация с протокол Образец 16;
 • Период за съобщаване и отстраняване на дефекти.

Срокът за изпълнение на договора е 720 календарни дни за проектиране и СМР (считано от датата на започване до издаване на Сертификат за приемане от Инженера) и период за съобщаване на дефекти – 365 дни.