Дейност 1:

Предварителни дейности по подготовка на проект „Интегриран воден проект на агломерация Смолян"

По време на подготовката на проектното предложение са изпълнени следните предварителни дейности :

  1. Изготвяне на анализ “разходи - ползи”;
  2. Изготвяне на идеен проект за ВиК мрежата;
  3. Изготвяне на устройствени схеми и трасировъчни планове за ВиК мрежата и главен градски колектор;
  4. Допълнителни инженерни проучвания за установяване на инфилтрационни и ексфилтрационни  водни количества в канализационната мрежа на гр. Смолян;