Дейност 12:

Дейностите за осигуряване на информация и публичност ще се извършват по време на реалното изпълнение на проекта.

Предвидените мерки за информация и публичност ще са изпълнени изцяло в съответствие с Националната комуникационна стратегия и Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.

По проекта ще бъдат изпълнени следните мерки по информация и комуникация:

Публикуване на интернет страницата на бенефициента на информация за сключения договор в срок до 2 дни от сключване на АДБФП;

- Разработване на интернет банер и интернет страница на проекта;

- провеждане на 3 публични събития (пресконференции);

- организиране и провеждане на официални церемонии първа копка и заключителна церемония „рязане на лента” – 2 бр.;

- изработване, доставка и монтаж на 2 /два/ билборда;

- изработка, доставка и монтаж на постоянни обяснителни табели – 2 (два) броя;

- изработка и поставяне на информационни табели 4 бр.;

- банер/транспарант – 1 бр.;

- информационни стикери - 100 бр.;

- информационни материали /брошури, дипляни/ - 3 000,00 бр.

- публикации /съобщения в местен печат или телевизия – 3 бр.;

- изработка и доставка на следните промоционални материали: флаш памет (USB) 32 GB – 300 бр.; конферентни чанти – 300 бр.; тефтери – 300 бр.; химикалки – 300 бр.

Ще бъде изработен интернет банер с линк към страницата на ОПОС, който ще бъде поставен на подходящо място на интернет страницата на Вик Смолян ЕООД.

След всяко официално събитие ще бъде давана пресконференция пред медиите за информиране на широката общественост и ще бъде правена публикация в местен печат.

Преди започване на строително – монтажните работи ще бъдат изработени и монтирани 2 /два/ билборда.

По проекта ще бъдат изработени и поставени на видно място и 4 /четири/ информационни табели и банер/транспарант.

Ще бъдат изработени и разпространени промоционални материали.

След приключване на дейностите и демонтаж на билбордовете, на тяхно място ще бъдат поставени постоянни обяснителни табели.

Експерта по комуникации от екипа за управление на проекта ще публикува периодично информационни материали и прессъобщения на официалната интернет страница на проекта. Той ще осъществява комуникацията с изпълнителите по дейностите за осигуряване на мерките по информация и публичност и с УО на ОПОС за предварителното им съгласуване и за тяхното отчитане.