Цели на проекта

​Основната цел на проект „Интегриран воден проект на агломерация Смолян“ е подобряване на съществуващата система за управление на питейните и отпадъчните води на територията на град Смолян, посредством повишаване на качеството на услугите във ВиК сектора на територията на изпълнение на проекта, ограничаване на отрицателното въздействие на заустваните отпадъчни води и осигуряване на екологосъобразно заустване на битовите отпадъчни води, чрез което се цели изпълнение на нормативно установените задължения за постигане на пълно съответствие на агломерация Смолян с изискванията на Директива 91/271/ЕИО. Проектното предложение е насочено и към повишаване на ефективността на ползване на водите, намаляване загубите на вода във водопреносната мрежа и изпълнение на задълженията по Директива 98/83/ЕО на Съвета относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека.

Конкретните цели на проекта са:

  • Намаляване на несъответствието, по отношение на дела на населението, включено към канализационната система;
  • Увеличаване на населението с достъп до подобрено пречистване на отпадъчните води и до подобрено водоснабдяване;
  • Постигане на съответствие с Европейското екологично законодателство, особено по отношение на Директива 91/271/ЕИО за пречистване на градските отпадъчни води и Директива 93/83/ЕО за качеството на водите, предназначени за консумация от човека, постигане на устойчиво регионално развитие;
  • Подобряване на екологичното състояние в Република България чрез екологосъобразно заустване на битовите отпадъчни води;
  • Подобряване на екологичната инфраструктура и насърчаване на различни форми на икономическо развитие;
  • Опазване на природните ресурси, които са база за развитие и конкурентноспособност;