Дейност 10:

За управление на дейностите по проекта е сформиран екип, както следва:

  • Ръководител на проекта;
  • Координатор;
  • Счетоводител;
  • Финансист;
  • Административен сътрудник;
  • Лица с техническа експертиза (инженери), които ще следят и контролират изпълнението на отделните обекти – 6 броя;
  • Юрист;
  • Експерт по комуникации.

Дейности, свързани с организацията и управлението  на проекта:

За обезпечаване дейностите по управление на проекта е доставено оборудване и обзавеждане , сключен е договор за  доставка на канцеларски материали.

Доставката на оборудване е извършена от „Контракс Смолян“ ЕООД, а на обзавеждането от “НЮ ИВ” ЕООД.

За изпълнение на мерките по информация и публичност са сключени два договора с изпълнители: „Европрограмконсулт“ ЕООД  и ЕТ „Рекламна агенция АБ Анелия Минкова“.