Дейност 5:

“Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Доизграждане на третичното пречистване (отстраняване на фосфор) към ПСОВ Смолян”, съгласно договорните условия на ФИДИК – жълта книга”

В рамките на дейността са предвидени следните инвестиционни намерения:

  • Инсталация за FeCl3;
  • Инсталация за варно мляко;
  • Инсталация за подаване на сгъстен въздух;
  • Инсталация за измерване на PO4.
  • Проектът обхваща основните технически решения, необходими за изграждане на електро инталации и системи за автоматизирано управление и контрол на съоръженията и процесите за отстраняване на фосфора в пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ) на град Смолян.

Изпълнител на дейността е ДЗЗД „Кристална Вода Смолян“ с водещ партньор „Обонато Билд“ ЕООД, сключен Договор № № РД-ОПОС-15/24.02.2020 г. на стойност: 440 571,33 лв. без ДДС.

Срок за изпълнение: 720 дни за проектиране и СМР + 365 дни за съобщаване на дефекти.